#فوت_و_فن_معلمی توجه : تنها چیزی که در اینجا مهم است…

#فوت_و_فن_معلمی

توجه :
تنها چیزی که در اینجا مهم است اینکه معلم باید از این قبیل تمرین ها را بشناسد تا بتواند در جای درستی آنها را بکار بگیرد .
باید قبول کنیم مسائلی که دانش آموز خود یا معلم حل کند ک یا مسائلی که حل شده ی آنها را دانش آموز می بیند یا در پاکنویس دارد دیگر برای این دانش آموز مساله به حساب نمی آیند .
بلکه در حد تمرین تنزل پیدا می کنند.🙈
چون معما چو حل گشت آسان شود .

دانش آموز به جای هوش و فکرش از حافظه خود در حل این مسائل استفاده می کند‌.