#فوت_و_فن_معلمی باید به بچه ها قوت قلب داد باید آنان را…

#فوت_و_فن_معلمی

باید به بچه ها قوت قلب داد باید آنان را در انجام دادن کارشان تشویق کرد ، باید از آنان بخواهیم که کار را انجام بدهند حتی به غلط و نترسند .
مهم این است که ما صبر و حوصله داشته باشیم و کودک را تحمل کنیم و رفتاری را پیش بگیریم که دانش آموز با علاقه به کار خود ادامه دهد .
این مهم است .
صبر تلخ است ولیکن بر شیرین دارد .