#فوت_و_فن_معلمی اگر این قبیل تمرین ها فقط برای مدتی در…

#فوت_و_فن_معلمی

اگر این قبیل تمرین ها فقط برای مدتی در شروع کار بعنوان مساله به دانش آموز داده شود بسیار خوب است . از انجایی که شباهت این تمرین ها به مساله زیاد است این حسن را دارد که به دانش آموز این فرصت و جرات را می دهد که درشکل ساده و ابتدایی با صورت مساله برخورد کند و با آن آشنا شود تا بعدا یکباره از شنیدن مساله وحشت نکرده و از این بابت ترسی بدل راه ندهد .