#فوت_و_فن_معلمی اکنون اگر بخواهیم تعریف ساده ای از این…

#فوت_و_فن_معلمی

اکنون اگر بخواهیم تعریف ساده ای از این دوداشته باشیم چنین می گوییم :

۱)تمرین معمولا به آن سوالات و پرسش هایی گفته می شود که برای مهارت پیدا کردن در بکارگیری قاعده ها و دستورها و همچنین ( مطالب یاد گرفته شده ) به دانش آموزان داده می شود .

۲)مساله به آن پرسش ها و تمرین هایی گفته می شود که برای پاسخ به آن فرد تمام دانسته ها و آموخته های خود را همراه فکر و اندیشه بکار می گیرد .