سوال مسابقه از کتاب وصیت نامه سیاسی الهی حضرت امام ره ۱…

سوال مسابقه از کتاب وصیت نامه سیاسی الهی حضرت امام ره

۱ بنا به فرموده حضرت امام ره انقلاب اسلامی چگونه پیروز گردید

۲رمز بقا ئ انقلاب اسلامی چیست
۳دو رکن اصلی پیروزی که نسلهای آینده در تاریخ خواهند خواند کدام است

۴از توطئه های مهمی که پس از پیروزی انقلاب به چشم میخورد چیست
۵ در وصیت نامه سیاسی الهی امام به ملتهای اسلامی چه توصیه هایی دارند

۶وصیت. حضرت امام به رهبر و شورای رهبری چیست

۷شما ای ملت مجاهد درزیر ………،
۸..با دلی آرام وقلبی …………

۹..با رفتن یک خدمتگزار ……..
۱۰با رفتن اینجانب نگذارید انقلاب ……….
جواب اینا هر کی بلده بفرسته تو خاص