#ریاضی #فوت_و_فن_معلمی و بعدوقتی که می‌گوید : 《 فاصله ی…

#ریاضی
#فوت_و_فن_معلمی

و بعدوقتی که می‌گوید : 《 فاصله ی همه ی نقاط آن ، تا نقطه ای به نام مرکز 》 ، باز باید همزمان با اشاره ی دست روی شعاع ها که فاصله ی هر نقطه از خط خمیده تا مرکز دایره را نشان می دهند ، فاصله را نشان داده ؛ به دنبال آن با چشمش این شعاع ها ( فاصله ها ) را ببیند .

و بعد هنگامی که می خواهد بگوید 《 این فاصله ها به یک اندازه هستند 》 باز باید با حرکت دست ، اشاره به شعاع ها ( فاصله ها ) کرده و مفهوم مساوی بودن و معنای هم اندازه بودن آن ها را برساند و به دنبال آن هم مساوی بودن و هم اندازه بودن شعاع ها را تجربه کرده و هم با چشم ببیند .

ادامه دارد …👇
3