#ریاضی #فوت_و_فن_معلمی برای مثال تعریف دایره را انتخاب می…

#ریاضی
#فوت_و_فن_معلمی

برای مثال تعریف دایره را انتخاب می کنیم و به شکل زیر عمل می کنیم:

✳️ دایره خط خمیده ی بسته ای است که فاصله ی همه ی نقاط آن تا نقطه ای به نام مرکز ، به یک اندازه است .

یا

⚜ دایره منحنی بسته ایست ، که فاصله ی همه ی نقاط آن تا نقطه ای به نام مرکز ، به یک اندازه است .

اکنون توجه داشته باشید وقتی دانش آموز برای تعریف دایره می گوید :

《 دایره خط خمیده بسته ایست 》 باید همزمان انگشت دست خود را روی دایره که همان خط خمیده بسته ای است طوری بچرخاند که حرکت دستش هم خط خمیده را نشان دهد و هم مفهوم بسته را ، و هم با چشمش خط خمیده ی بسته را ببیند .
ادامه دارد …👇
2