#ریاضی #فوت_و_فن_معلمی با این شیوه دانش آموز به درستی…

#ریاضی
#فوت_و_فن_معلمی

با این شیوه دانش آموز به درستی آموزش می بیند .

زیرا بجای حفظ و بیان طوطی وار مطالب ، آن هم به دور از شکل ، به شناخت شکل و خواص آن به صورت همزمان می پردازد و نتیجه آن که درس را بخوبی فهمیده و یاد می گیرد .

به نظرم یکی از راه های درست آموزش و یادگیری خواص و شناخت شکل های هندسی در مرحله مجسم و مرحله مجرد همین روش ♡ ببین و بگو ♡ است که منجر به پرورش و سنجش استعداد کلامی در فراگیر نیز می شود .

ادامه دارد …👇
4