#ریاضی #فوت_و_فن_معلمی آیا تاکنون به دانش آموزانی برخورد…

#ریاضی
#فوت_و_فن_معلمی

آیا تاکنون به دانش آموزانی برخورد کرده اید که خواص شکلی را به درستی بیان می کنند اما خود شکل را عوضی رسم می کنند؟ مثلا تعریف و یا خواص مستطیل را بیان می کنند ،اما شکل مثلث را می کشند .😳
و یا اینکه شکلی یا مفهومی را عوضی و نابجا نشان داده و یا نام می برند .
برای مثال بجای مثلث 《 متساوی الاضلاع 》 می گویند یا می نویسند مثلث 《 متوازی الاضلاع 》 😳و یا به جای چهار وجهی ( هرم ) می گویند و یا می نویسند ( مکعب مثلث ) که این رفتار خوبی نیست .🙈

باید بپذیریم که اگر از این قبیل دانش آموزان در کلاسی پیدا شوند صورت خوشی نخواهد داشت .

ادامه دارد …👇
5