🔴 پیشتازی رئیسی و قاضی زاده هاشمی در نظرسنجی طیف های…

🔴 پیشتازی رئیسی و قاضی زاده هاشمی در نظرسنجی طیف های مختلف پس از مناظره اول

🔺بر اساس نظرسنجی های فضای مجازی و پایش های صورت گرفته پس از مناظره اول، آیت الله رئیسی با داشتن کارنامه ای موفق و به دور از حاشیه سازی های سیاسی توانست رتبه اول را به خود اختصاص دهد.

🔺قاضی زاده هاشمی نیز با ارائه برنامه و به نمایش گذاشتن چهره ای منطقی، علمی و پرهیز از امور غیرمرتبط با سوالات و مسائل حاشیه ای، توانست رتبه دوم را در اکثر نظرسنجی های مجازی از آن خود کند. البته زاکانی و جلیلی با داشتن بیانی قوی و فنی از چهره های نزدیک به رتبه دوم هستند که نزدیک به قاضی زاده هاشمی حرکت می کنند.