همکاران این سوال چطور حل میشه؟

همکاران این سوال چطور حل میشه؟

———————————————-

ب نظ میاد مجموع عمودی باید دوبرابر مجموع افقی باشه

پس با این حساب علامت سوال باید بشه ۱۶
البته مطمئن نیستم درست گفته باشم

———————————————-

1091242663_391569

———————————————-

سپاس🌺

———————————————-

سپاس🌺

———————————————-

1091242663_391706