رثای حضرت صادق بقیع روضه گرفته برای حضرت‌صادق گریست آینه…

رثای حضرت صادق

بقیع روضه گرفته برای حضرت‌صادق
گریست آینه جان به پای حضرت صادق ع

هنوز از پس دیوار‌های جهل و جور و جفا
طنین و جاذبه دارد صدای حضرت صادق ع

نمی‌فتاد اگر فقه زیر دست کمالش
به تن نداشت تشیع قبای حضرت صادق ع

به آستان عنایت رسد به صدق ارادت
هر آن که جست به گیتی رضای حضرت صادق ع

گناه صبح نباشد اگر به شام جهالت
نبرده شب‌پره فیض از ضیای حضرت صادق ع

شکسته باد دهانی که با فسانه تردید
نیاورد به قلم ماجرای حضرت صادق ع

شکفت بغض غزل‌های آخر شب شاعر
چو پشت وزن شکست از رثای حضرت صادق ع

#دکتر_عبدالرضا_مدرس‌_زاده
١۶خرداد ١۴٠٠

برگرفته از کانال پژواک روشنگری

◼️