به مناسبت سالگرد درگذشت #نادر_ابراهیمی نامه سیزدهم ازچهل…

به مناسبت سالگرد درگذشت #نادر_ابراهیمی

نامه سیزدهم ازچهل نامه نادر ابراهیمی

به همسرش

عزیز من!

زندگی مشترک را نمی توان یک بار به خطر انداخت، و باز انتظار داشت که شکل و محتوایی همچون روزگاران قبل از خطر داشته باشد.
چیزی ، قطعاً خراب خواهد شد
چیزی فرو خواهد ریخت
چیزی دگرگون خواهد شد
چیزی – به عظمت حرمت – که بازسازی و ترمیم آن بسی دشوارتر از ساختن چیزی تازه است…
کاسه ی بلور را نمی توان یک بار از دست رها کرد، بر زمین انداخت، لگدمال کرد، و باز انتظار داشت که همان کاسه ی بلورین روز اول باشد.
من، ممنون آنم که تو، هرگز، در سخت ترین شرایط و دشوارترین مسیر، این کاسه ی نازک تن زودشکن بلورین را از دستهای خویش جدا نکردی…

 
ازچهل نامه نادر ابراهیمی که برای
همسرش نوشت.

نادرابراهیمی به همان اندازه که خوب
بلد بوده ازعشق بنویسد،درزندگی هم
عاشقانه زندگی کرد.گواهش آن همه
نامه عاشقانه ای است که برای
همسرش نوشت وچهل نامه ازمیان
آنها هم کتاب شد

یادش گرامی
🌸