🔴 من سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی، صدای سرباز خواهم بود….

🔴 من سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی، صدای سرباز خواهم بود.

#قاضی_زاده_هاشمی_صدای_سرباز

https://www.instagram.com/ghazizade.ha