دانشگاه تهران، ۱۳۴ امین دانشگاه تاثیرگذار علمی جهان! بر…

دانشگاه تهران، ۱۳۴ امین دانشگاه تاثیرگذار علمی جهان!

بر پایه رتبه‌بندی ۲۰۲۱ نظام معتبر لایدن از دانشگاه‌های جهان، از نظر شاخص تاثیر‌گذاری علمی، دانشگاه‌ تهران در میان دانشگاه‌های جهان رتبه ۱۳۴ و در میان دانشگاه‌های ایران، رتبه اول را به دست آورد.

معیار تاثیرگذاری علمی از شاخص‌هایی چون مقالات یک درصد برتر، مقالات پنج درصد برتر، مقالات ۱۰ درصد برتر و مقالات ۵۰ درصد برتر بهره گرفته است.

🎓 @PhdHi