🦋 درس ۸(الگوریتم و روند نما )🦋 🦋 جلسه ی اول : شناخت مسئله…

🦋 درس ۸(الگوریتم و روند نما )🦋
🦋 جلسه ی اول : شناخت مسئله 🦋
🦋 کار و فناوری ششم 🦋