⚡️نحوه ی مشاهده و دریافت کارنامه توسط اولیا و دانش آموزان…

⚡️نحوه ی مشاهده و دریافت کارنامه توسط اولیا و دانش آموزان از پادا