#تدریس فصل ششم #ریاضی ششم تناسب و درصد #مدرس -ناجی…#تدریس فصل ششم
#ریاضی ششم تناسب و درصد
#مدرس -ناجی
#فعالیت صفحه ۱۱۲
#مدرس-ناجی
#تدریس -مجازی
حجم بیشتر

———————————————-

1091242663_374706

———————————————-

1091242663_374713