# تدریس درس دوازدهم هدیه های آسمانی #پایه:ششم #عنوان درس:…

# تدریس درس دوازدهم هدیه های آسمانی
#پایه:ششم
#عنوان درس: احکام سفر
#آموزگار_مهناز محمدی
#دبستان _حدیث
#ناحیه 1سنندج
#استان کردستان

https://t.me/farhangesi

کانال آموزش مجازی ناحیه یک سنندج
پایه ششمی ها