1134043354_3260101134043354_326010

———————————————-

۲۴

———————————————-

با عکس میشه بگین تردخدا

———————————————-

در خانه بمانیم..
من الان مهمون اومدم متاسفانه.و ب کاغذ و اینا دسترسی ندارم🙈

———————————————-

بفرمایید👆

———————————————-

بله فهمیدم ممنون