1134043354_3259631134043354_325963

———————————————-

یه تناسب سه خانه ای رسم کن,و با استفاده از تناسب اختلاف بدست بیار,

———————————————-

1134043354_325969