1091242663_3746611091242663_374661

———————————————-

دوستان شماره 51 چوری ٨تا محور تقارن داره کسی میتونه توضیح بده

———————————————-

??

———————————————-

?????