1091242663_3746011091242663_374601

———————————————-

مالکی جان خودمم نمیدونم اینا کجاین😁

———————————————-

داشتم زیر نویسی میکردم
کار از خانم حسینی
تلفنم زنگ خورد

———————————————-

1091242663_374605