1091242663_3744711091242663_374471

———————————————-

۴×۵۷

———————————————-

هر گلبرگ ۵۷ درصد مساحت مربع

چون ضلع مربع ۱۰ هست مساحت مربع ۱۰۰
مساحت هر گلبرگ ۵۷

راه حل تو گروه هست

———————————————-

چی رابزنم براسرچ

———————————————-

مساحت گلبرگ

———————————————-

ممنونم

———————————————-

1091242663_374482

———————————————-

ممنونم