1003083466_1162941003083466_116294

———————————————-

۳+۴+۸=۱۵

جمع نسبتها👆

۳ ۳۶

۴ ۴۸

۸ ۹۶

۱۵ ۱۸۰

بزرگتر ۹۶
کوچکتر ۳۶

———————————————-

بژی کاک ژیار
ماندو نبی👏👏

———————————————-

قزات کاک رشاد🌸🌺🌸🙏🙏🙏

———————————————-

1003083466_116299

———————————————-

1003083466_116300