۱ کیلوکالری 4,186.8 ژول است یا 4000 ژول ؟

۱ کیلوکالری 4,186.8 ژول است یا 4000 ژول ؟

———————————————-

تو کتاب نوشته بیش از ۴۰۰۰ ژول

———————————————-

داخل کتاب تقریبا نوشته

———————————————-

یک کیلو کالری ۴۰۰۰ژرل
و ۴کیلو ژول است

———————————————-

این براساس کتابه .

دقیقش فرق می کنه .