سلام همکاران در ساعت ۹ زاویه بین عقربه ساعت شمار و دقیقه…

سلام همکاران در ساعت ۹ زاویه بین عقربه ساعت شمار و دقیقه شمار چند درجه دست ؟

———————————————-

میشه ۹۰ درجه؟خواهشا اگر میدونید راهنمایی کنیپ

———————————————-

اره دیگه قائمه یاهمون ۹۰

———————————————-

ممنونم