سلام امروزتون بدون غم درد ودر نهایت ارامش کلیپ امروز یک…

سلام امروزتون بدون غم درد ودر نهایت ارامش
کلیپ امروز یک هشدار که اگر این کرونا رو جدی نگیریم این وضعیت که این خواننده افغانی میگه رخ خواهد داد پس بیشتر مراقب باشیم