تدریس زاویه متقابل به راس و خصوصیات آن به کمک دست ورزی…

تدریس زاویه متقابل به راس و خصوصیات آن
به کمک دست ورزی
خانم مالکی

@tadrisnovinkhanommaleki