#‌آموزشی آموزش کار با برنامهvmix حذف پرده سبز 👆👆👆 مدرس :…

#‌آموزشی
آموزش کار با برنامهvmix
حذف پرده سبز 👆👆👆
مدرس : خانم راضیه خالدیان
آموزش و پرورش شهرستان قروه
بسیار مفید و کاربردی
@ElementaryEdu