من یه فصل کتابی را ناظر علمی بودم خط به خط ایراد میگرفتم…

من یه فصل کتابی را ناظر علمی بودم خط به خط ایراد میگرفتم دیگه خیلی از معرکه بدر نیستم ولی وقتی یه باره با خستگی می شینم ۵ تا کاربرگ حل می کنم یه جاش ایراد کوچولو پیش میاد

———————————————-

سرتون سلامت خانم حسینی جان
شما بی نهایت زحمت می کشید
حق دارید

———————————————-

برای همین دیگه آزمونا و پاسخنامه هام را کم به اشتراک می فرستم چون ایرادی باشه من با شاگردای خودم ندار هستم چنان صمیمی که اگه ایرادی باشه اونا یا خودم تصحیح می کنیم ولی همکار یه جوری ادبیاتش فرق داره انگار …