ضرب اعداد اعشاری در۱۰ با دست ورزی مدرسه ی شهدای بناب مدرس…

ضرب اعداد اعشاری در۱۰ با دست ورزی
مدرسه ی شهدای بناب
مدرس اله دوستی