ریاضی ششم فصل چهارم تقارن و مختصات قسمت پنجم ( بزرگنمایی)…

ریاضی ششم
فصل چهارم
تقارن و مختصات
قسمت پنجم ( بزرگنمایی) صفحه 79
دبستان شهید ملک روحی کامیاران