ریاضی ششم فصل چهارم تقارن و مختصات قسمت چهارم(انتقال)…

ریاضی ششم
فصل چهارم
تقارن و مختصات
قسمت چهارم(انتقال)
صفحه 78
سیروان فرهادی
دبستان شهید ملک روحی کامیاران