دانش آموزان عزیزم دوستتان دارم. دلتنگتان هستم. امروز…

دانش آموزان عزیزم
دوستتان دارم.
دلتنگتان هستم.
امروز فهمیدم …که چقدر دوستشان دارم ❤️❤️❤️❤️❤️

#فریبااسلامی
دبیر ادبیات
@faribaaeslami