حل صفحه ۱۴۹ اندیشمند ریاضی تدریس زاویه های ساعت با کمک…

حل صفحه ۱۴۹ اندیشمند ریاضی

تدریس زاویه های ساعت با کمک دست ورزی

مدرس: استاد مالکی
@tadrisnovinkhanommaleki