تدریس مجمو ع زاویه های چند ضلعی ها ی منتظم و تفهیم فرمول…

تدریس مجمو ع زاویه های چند ضلعی ها ی منتظم و تفهیم فرمول آن

🔶️در اینجا تدریس ۸ ضلعی منتظم

مدرس: استاد مالکی

@tadrisnovinkhanommaleki