انواع اهرم ها هستی دهقان مدرسه ی شهید شیرپور معلم خانم…

انواع اهرم ها
هستی دهقان
مدرسه ی شهید شیرپور
معلم خانم نصراللهی