1091242663_3741921091242663_374192

———————————————-

منظور عدسی های شئی و چشمی هستش؟؟؟

———————————————-

میکروسکوپ تک چشمی منظوره پس یه دونه عدسی شیئی داره و یک دونه چشمی یعنی حداقل دو عدسی

———————————————-

تشکر