1003083466_1162361003083466_116236

———————————————-

1003083466_116240

———————————————-

۸ از کجا اومده

———————————————-

همون تبدیل تقسیم به ضرب، یا دور در دور، نزدیک در نزدیک جهت ساده سازی کسر هستش.