1003083466_1162211003083466_116221

———————————————-

مساحت مساوی ¾ مساحت دایره کامل

200×200×3.14=125600
125600×¾=94200

———————————————-

محیط برابر ¾محیط دایره+ دو تا شعاع

400×3.14=1256
1256×¾=942

942+200+200=1342

———————————————-

مساحت

———————————————-

👆👆

———————————————-

👆👆

———————————————-

این‌مساحت دبگه