آیا میدونید که عدد پی نشون دهنده چیست؟ این گیف به خوبی…

آیا میدونید که عدد پی نشون دهنده چیست؟ این گیف به خوبی عدد پی رو توضیح میده 🤓🔢👆