📚ریاضی ششم 📋فصل پنجم 🛑صفحه ی ۸۹ بخش سوم 🖌مدرس:رشاد عزیزی…

📚ریاضی ششم
📋فصل پنجم
🛑صفحه ی ۸۹ بخش سوم
🖌مدرس:رشاد عزیزی
❇️ آموزش و پرورش ناحیه یک سنندج
🟤دبستان شاهد امید کرانی