🆕 📝 #آزمون مدادکاغذی فصل ۴( بهمن ماه ۹۸ ) ♡ تقارن و…

Download

🆕
📝 #آزمون مدادکاغذی فصل ۴( بهمن ماه ۹۸ )
♡ تقارن و مختصات ♡
#ریاضی_ششم
طراح : خانم #حسینی از اهواز