کاش برگردیم به روزای ساده و خوبِ گذشته…

کاش برگردیم به روزای ساده و خوبِ گذشته…