اهرم نوع اول : تکیه گاه بین نیروی محرک و نیروی مقاوم قرار…

اهرم نوع اول : تکیه گاه بین نیروی محرک و نیروی مقاوم قرار دارد. و سبب تغییر جهت نیرو می گردد. در این نوع اهرم هرچه نیروی محرک از تکیه گاه دورتر باشدو به اصطلاح بازوی محرک بلند تر، حرکت جسم ساده تر خواهد بود.مانند: الاکلنگ، ترازوی دوکفه، میخ کش ، انبردست، دم باریک، موچین ( موچینی که مثل قیچی جای انگشت دارد)، قیچی آهن بری، قیچی کاغذبری ، سیم چین و …………….. .