البته من چهارم تدریس کردم اونجا اینجور میگفتم . ششم…

البته من چهارم تدریس کردم اونجا اینجور میگفتم . ششم نرسیدم هنوز ب اینجور مطالب طبق اون گفتم

———————————————-

در ششم اگر بخواهیم فقط تبدیل انرژی ورودی به خروجی نیست مثل چهارم باید سفرانرژی و کل تبدیلات را گفت که برای تلفن همراه لزومی نداره بخواهیم به نظر من

———————————————-

1091242663_368040