#آموزش_نوشتن_در_فایل_pdf نرم افزارxodo خانم فریبا…

#آموزش_نوشتن_در_فایل_pdf
نرم افزارxodo
خانم فریبا عبداللهی
دبستان شهید کریمیان۲ ناحیە دو سنندج

@ElementaryEdu