#آموزش_تبدیل_صدا_به_متن خانم فریبا عبداللهی دبستان…

#آموزش_تبدیل_صدا_به_متن
خانم فریبا عبداللهی
دبستان شهیدکریمیان۲ ناحیە دو سنندج

@ElementaryEdu