آموزش ثبت نمرات در سامانە #سیدا باگوشی موبایل سرکار خانم…

آموزش ثبت نمرات در سامانە #سیدا باگوشی موبایل
سرکار خانم فریبا عبداللهی
ناحیە دو سنندج

@ElementaryEdu